زندگی

 شگفت انگيزي زندگي با آگاهي از ناپيداري اش در جرات تو شدن در جرات من شدن در شهامت شادي شدن در روح شوخي در شادي بي پايان خنده در قدرت تحمل درد نهفته است

                                                                                                            شاملو

دلم می خواست پرتویی که می تابد از کجاست رو این جا بذارم.باشه واسه بعد

/ 0 نظر / 12 بازدید